Vrijblijvende informatie

Bel ons, wij zitten voor u klaar!

(020) 786 9061

(06) 531 916 00

Altijd bereikbaar

Contactgegevens

Home en Privetcare Thuiszorg BV
Johan van Hasseltweg 62 (1-hoog)
1022 WV Amsterdam

T (020) 786 9061
E info@henpzorg.nl
W www.henpzorg.nl
 
KvK 74458167

Proces client participatie

Doel van een clientenraad

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht (WMCZ) onafhankelijk adviesorgaan. Een raad zou de belangen moeten behartigt van alle cliënten, volgt het beleid van de organisatie kritisch en houdt daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten goed in de gaten. Daar in een ambulante setting het zeer moeilijk is een geïnteresseerde cliëntenraad op te tuigen is ervoor gekozen op andere wijze de cliënten te betrekken bij de totstandkoming en navolging van beleid.

Cliëntenparticipatie

Recht op informatie
Wij dragen er zorg voor dat er tweemaal per jaar een selectie van ca. vijf cliënten wordt uitgenodigd voor een evaluatief gesprek. De geselecteerde cliënten ontvangen alle informatie die deze voor zijn taak nodig heeft. De cliëntenparticipatie groep houdt zich niet bezig met klachten, maar met kwaliteits- en veiligheidsverbetering van de zorgverlening.

Recht op overleg
De cliëntenparticipatie groep wordt in de gelegenheid gesteld met het management over het beleid van de instelling van gedachten te wisselen. Tijdens dit overleg informeert het management de cliëntenparticipatie groep over in- en externe ontwikkelingen. De cliëntenparticipanten daarentegen draagt haar mening hierop uit en brengt op basis van de verzamelde informatie een advies uit. Het management geeft een reactie op het door de groep uitgebrachte advies. Daarin wordt toegelicht wat al dan niet de acties zijn die op het advies worden ondernomen.

Clientervaringen worden meegenomen door het management in het optimaliseren van verantwoorde en veilige zorgverlening.

Verplichtingen zorgaanbieder

  • Stelt cliëntenparticipatie groep samen.
  • Heeft het vastgelegd aantal leden.
  • Cliëntenparticipanten worden door de directie benadert voor deelname.
  • De zittingsduur is eenmalig.
  • Stelt tijdens kantooruren op afspraak een overlegruimte ter beschikking.
  • Kosten door de deelname worden alleen vergoed indien de directie van tevoren op de hoogte is gebracht en redelijk is;
  • Om te voldoen aan de informatieplicht om minimaal 1 x per jaar algemene beleidsgegevens van het afgelopen en komende jaar aan de raad te geven zal het management de organisatiebeoordeling worden aangereikt aan de leden.